betalingen per paypal dienen als standaard op deze website.
indien u dat anders wenst kunt u reserveren per mail of telefoon.
alle bestellingen worden dan pas NA OVERSCHRIJVING op onze rekening verstuurd,
Om deze procedure sneller te laten gaan kan u ook een betalingsbewijs per e-mail verzenden.
De goederen kunnen ook afgehaald worden in onze winkel
en daar afgerekend worden per bancontact, visa, MC of cash.

alle online bestellingen zijn onder voorbehoud van voorraad.
Wij blijven in eerste instantie een fysieke winkel.
indien u toch liever online koopt houdt u daar best rekening mee.
Wij proberen de stock zo frequent mogelijk bij te werken om u snel van dienst te kunnen zijn.

Indien u vragen heeft: e-mail ons op info@paper-planes.be of bel 09 279 93 94


Algemene voorwaarden

Herroepingsrecht
(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)
"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."
 
1. Overeenkomst
 
BVBA BAT-GIER (verkoper) met als zaakvoerders Bart Buntinx en Griet Deneckere, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer 0508.716.894.
 
PAPER PLANES (Bvba Bat-Gier), DENDERMONDESTEENWEG 475, 9070 DESTELBERGEN, BELGIË, 0032/9 279 93 93

 

1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan BVBA BAT-GIER om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BVBA BAT-GIER behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 
2. Verzending
 
2.1. Artikelen worden verzonden via Bpost. De bestellingen worden verzonden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom door Bvba BAT-GIER
 
3. Prijzen
 
3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
4. Uitoefening van het herroepingsrecht
 
4.1 Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief.
De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.
Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.
 
5. Betaling
 
5.1. Alle goederen blijven eigendom van Bvba BAT-GIER tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.
 
6. Afbeeldingen en specificaties
 
6.1. Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van Bvba BAT-GIER (Paper-planes.be of paperplanes.tictail.com) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
7. Overmacht
 
7.1. Bvba BAT-GIER is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bvba BAT-GIER evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 
8. Garantie
 
8.1. Bvba BAT-GIER garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.
 
9. Klachtenafhandeling
 
9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Bvba BAT-GIER in behandeling worden genomen.
9.2. De klant dient een klacht schrifteltijk via de mail info@paper-planes.be kenbaar te maken.
9.3. Bvba BAT-GIER zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Bvba BAT-GIER zal de klant hierover schrifelijk via de mail berichten.
 
10. Toepassing recht en geschillencommissie
 
10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bvba BAT-GIER is het Belgische recht van toepassing.